PROJEKT

Ung företagsamhet och ekonomi NYT är med i nationella och internationella projekt som arbetar för att främja arbetslivs-, ekonomi- och företagsamhetsfärdigheter hos barn och unga.

PÅGÅENDE PROJEKT

Mångvetenskapligt forskningsprojekt
DigiConsumers – projekt som främjar ungas ekonomikunskaper i ett digitaliserat konsumtionssamhälle

DigiConsumers är ett mångvetenskapligt forskningsprojekt, som söker lösningar för att förbättra ekonomikunskaper hos 13-25-åriga unga, med specialfokus på den digitala konsumtionsmiljön.

Det finns mycket forskning om ungas konsumtionsvanor och ekonomiskt beteende, men kunskapen är fragmenterad och allt är fortfarande inte framforskat gällande hur den digitala konsumtionsmiljön påverkar inlärningen av att bli en konsument. Projektet utförs mellan åren 2019 och 2025.

Finansiär är Rådet för strategisk forskning (RSF). I konsortiet som leds av Jyväskylä universitet ingår även Helsingfors universitet, Vasa universitet, Pellervon taloustutkimus PTT och Ung företagsamhet och ekonomi NYT.

Bekanta dig med projektet

Hitta de egna styrkorna genom företagsamhetsfostran

Think Human Foundation

Ung företagsamhet och ekonomi NYT deltar i det internationella Think Human Foundation. Övriga länder som deltar är Danmark, Norge, Lettland och Estland. Målet med projektet är att genom företagsamhetsfostran stärka självkännedom, självkänsla samt förståelse och identifikation av de egna styrkorna hos unga med stödbehov.

Projektet, som började i augusti 2022, pågår i två år. Målsättningen i Finland är att få så många studerande på andra stadiet att grunda ett eget NYT-företag och verka i programmet Ett år som företagare.

NYT hjälper läroinrättningar och lärare att ta i bruk material och ger möjlighet delta i lärarutbildningar. Efter varje år utvärderas projektets resultat genom självvärdering och enkäter. NYT samlar in respons av studerande och lärare.

 

Bekanta dig med projektet

Digitala arbetslivsfärdigheter

Samarbetsprojekt som stöder ungas möjligheter för sysselsättning

Hösten 2021 inleddes samarbetet mellan Åbo stad och Ung företagsamhet och ekonomi NYT, med målet att stöda ungas sysselsättning i Egentliga Finland. I projektet skapas en coachningshelhet för att stöda de digitala arbetslivskunskaper. Projektet utnyttjar NYTs applikation Jobbcoachen.

Från början av året 2023 kan man använda appen Jobbcoachen även på somaliska, arabiska och ryska. Språkversionerna är uppbyggda så, att en del av materialet är på lätt finska och en del av materialet som behandlar arbetslivsvokabulär är på den ungas eget modersmål. Med de nya språkversionerna är förhoppningen att stöda unga som har eventuellt svårt att komma in i arbetslivet. Appen Jobbcoachen har möjligheten att sänka på tröskeln till arbetslivet, låta unga få positiva erfarenheter av arbetslivet och således öka på ungas välmående.

Projektet har möjliggjort att appen är utvecklad även på svenska och engelska. Dessutom finns en version med förenklad finska. Den är skapad framförallt för unga med inlärningssvårigheter, svårigheter att läsa eller förstå det allmänna språket.

I Jobbcoachen-appen finns även ett förnyat CV-verktyg som skapar ett automatiserat CV enligt den ungas kunskaper och färdigheter.

Målet med projektet är att erbjuda förebyggande arbetslivscoachning för unga och skapa en digital coachningshelhet där arbetslivsapplikationen Jobbcoachen är i huvudroll. Ett bredare syfte är att unga, handledare och pedagoger får aktuell och rätt information om arbetslivet och de färdigheter som behövs i arbetslivet.

Projektet fokuserar främst på ungdomar på andra och tredje stadiets studerande samt unga arbetslösa och ungdomar som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Dessutom är målet att stöda unga invandrare och unga med specialbehov.

Ung företagsamhet och ekonomi NYT, NTM-centralen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands förbund och Åbo stad startade hösten 2021 ett gemensamt projekt för att stöda ungas sysselsättning i Egentliga Finlands område. Projektet finansieras som en del av Europeiska unionens åtgärder till följd av coronakrisen. Projektet finansieras till slutet av 2023.

Ett meningsfullt och samhälleligt aktivt liv för unga

Kompetenscenter Kentauri

Kentauri är ett kompetenscenter inom ungdomssektorn. Kentauris mål är att främja ett meningsfullt liv och delaktighet i samhället bland ungdomar. En prioritet är ungdomsorganisationernas situationsbild och verksamhetsresultat.

Kompetenscenter Kentauri undersöker resultaten av fritids- och organisationsverksamhet för ungdomar, utvecklar informationsproduktion för organisationernas ungdomsarbete och resultatutvärdering, utreder förändringarna i frivilligverksamhetens operativa miljöer och befäster identifieringen och erkännandet av ungdomars kompetens.

Kentauri har fått stöd av undervisnings- och kulturministeriet. Humanistinen ammattikorkeakoulu HumakStudiecentralen SivisFinlands Scouter och Ung företagsamhet och ekonomi ansvarar för verksamheten.

Läs mer om Kentauri

Att ta över företagsverksamhet som alternativ

Vaihtoliike -projektet

Vaihtoliike-projektet, som styrs av SASKY koulutuskuntayhtymä, fokuserar på alternativet att fortsätta ett redan grundat företag istället för att grunda ett nytt företag. Projektet började 2022 och med i projektet är vid sidan av SASKY och NYT även Ensimetri, Pirkanmaan Yrittäjät, Yrityskummit och 4H. I projektet eftersträvas möjligheten för nya företagare att ta över gamla företag.

Tilläggsinformation:

Eija Seppänen

Sakkunnig, DigiConsumers

eija.seppanen@nuortennyt.fi

040 5083 645

Mari Laakso-Suutari

Mari Laakso-Suutari

Projektkoordinator, internationella projekt

mari.laakso-suutari@nuortennyt.fi

040 7498 552

Meija Hietarinta

Meija Hietarinta

Projektkoordinator, Jobbcoachen

meija.hietarinta@nuortennyt.fi

050 4428 824

Essi Lehtovaara

Essi Lehtovaara

Sakkunnig, Jobbcoachen

essi.lehtovaara@nuortennyt.fi

040 7411 860