HANKKEET

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on mukana kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa nuorten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojen vahvistamiseksi.

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

Monitieteellinen tutkimushanke
DigiConsumers – nuorten taloustaitojen edistäminen digitalisoituvassa kulutusyhteiskunnassa

DigiConsumers on monitieteellinen tutkimushanke, jossa etsitään ratkaisuja 13–25-vuotiaiden nuorten talousosaamisen ja kulutustaitojen parantamiseen erityisesti digiympäristöissä.

Nuorten kuluttamiseen ja taloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon eri tieteenaloilla, mutta tieto on hajanaista eikä kuluttamisen digitalisoitumisen vaikutuksia kuluttajaksi oppimiseen tunneta vielä kunnolla. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2025.

Rahoittajana on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Jyväskylän yliopiston johtamassa konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT sekä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT.

Tutustu hankkeeseen

Omia vahvuuksia yrittäjyyskasvatuksen avulla

Think Human Foundation

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT osallistuu suomalaisena toimijana kansainväliseen Think Human Foundation -hankkeeseen, jossa mukana ovat myös Tanska, Norja, Latvia ja Viro. Hankkeen tavoitteena on edistää yrittäjyyskasvatuksen keinoin erityisen tuen piirissä olevien opiskelijoiden itsetuntemusta, omien vahvuuksien löytämistä, niiden hyödyntämistä ja itsetunnon kehitystä.

Elokuussa 2022 alkanut hanke on kaksivuotinen. Suomesta pyritään saamaan kumpanakin vuonna mukaan mahdollisimman monta toisen asteen oppilaitoksen opiskelijaa perustamaan kouluissaan NYT-yrityksiä ja toimimaan yrittäjinä Vuosi yrittäjänä -ohjelman puitteissa.

NYT auttaa oppilaitoksia ja opettajia materiaalien, opettajankoulutuksien ja muun tarpeen mukaan. Kummankin vuoden jälkeen hankkeen tuloksia mitataan osallistujien itsearvioinnilla ja kyselyllä. Myös NYT kerää palautetta opiskelijoilta ja opettajilta.

Tutustu hankkeeseen

Digitaaliset työelämätaidot

Yhteishanke nuorten työllistymisen tueksi

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on käynnistänyt syksyllä 2021 yhteishankkeen Turun kaupungin kanssa nuorten työllistymisen tukemiseksi Varsinais-Suomen alueella. Hankkeessa kehitetään digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus, jossa hyödynnetään NYTin Duunikoutsi-sovellusta.

Sovellukseen on tuotu hankkeen myötä esimerkiksi maahanmuuttajanuoria palvelevat somalin, arabian ja venäjän kieliversiot, jotka on toteutettu uudenlaisella selkosuomea ja nuoren omaa äidinkieltä yhdistelevällä tavalla. Tällä tavoin nuorta autetaan ymmärtämään omalla äidinkielellään työelämäsanastoa ja työn merkitystä. Samalla opetetaan selkosuomella työelämässä tarvittavaa asiointikieltä. Kieliversioilla halutaan tukea erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria, kuten maahanmuuttajataustaisia nuoria.

Hankkeen myötä sovellus on käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi sovelluksesta on tehty helpotettu versio, joka on sisällöltään kevyempi ja toteutettu selkokielellä. Versio on suunnattu ensisijaisesti nuorille, joilla on haasteita oppimisen kanssa, vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Duunikoutsi-sovellukseen on myös tuotu uudistettu CV-työkalu, joka automaattisesti luo nuorelle valmiin osaamispohjaisen CV:n.

Hankkeen tavoitteena on tarjota ennakoivaa ja syrjäytymistä ehkäisevää työelämävalmennusta nuorille ja tuoda työelämätaitojen valmennuskokonaisuus digitaalisesti Duunikoutsi-sovellukseen. Laajemmin hankkeen tavoitteena on, että nuoret, ohjausalan toimijat ja opetushenkilöstö saavat ajantasaista sekä oikeaa tietoa työelämästä, työelämässä tarvittavista taidoista ja työelämätaitoja tukevista välineistä.

Hanke kohdentuu Turun ja Varsinais-Suomen alueen toisen ja kolmannen asteen opiskelijoihin, työttömiin, työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin nuoriin, maahanmuuttajiin sekä erityistuen tarpeessa oleviin nuoriin.

Hanke rahoitetaan osana unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia. Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä rahoitus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR) ja Varsinais-Suomen liiton myöntämä Alueiden kestävän kehityksen ja elinvoiman tukeminen määräraha rahoittavat vuoteen 2023 kestävää hanketta.

Tavoitteena nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa

Osaamiskeskus Kentauri

Kentauri on nuorisoalan osaamiskeskus, jonka tavoitteena on nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa. Osaamiskeskuksen painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus.

Kentauri kehittää ja edistää nuorisoalan ja järjestöjen osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on mukana Osaamiskeskus Kentauri-hankkeessa. Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksia, kehittää järjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, kehittää järjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen vaikutuksia ja vahvistaa nuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Kentauri toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja toiminnasta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, Opintokeskus Sivis, Suomen Partiolaiset sekä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT.

Lue lisää Kentaurista

Vaihtoehtona yritystoiminnan jatkaminen

Vaihtoliike -hanke

SASKY Koulutuskuntayhtymän hallinnoima Vaihtoliike -hanke keskittyy aiemman yritystoiminnan jatkamiseen vaihtoehtona uuden yrityksen perustamiselle. Syksyllä 2022 alkavaan hankkeeseen osallistuu SASKYn ja Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin lisäksi Ensimetri, Pirkanmaan Yrittäjät, Yrityskummit ja 4H-yhdistys. Hankkeessa pyritään edistämään yritysten siirtymistä uusille jatkajille.

Lisätietoja:

Eija Seppänen

Asiantuntija, DigiConsumers

eija.seppanen@nuortennyt.fi

040 5083 645

Mari Laakso-Suutari

Mari Laakso-Suutari

Projektikoordinaattori, kansainväliset hankkeet

mari.laakso-suutari@nuortennyt.fi

040 7498 552

Meija Hietarinta

Meija Hietarinta

Projektikoordinaattori, Duunikoutsi

meija.hietarinta@nuortennyt.fi

050 4428 824

Essi Lehtovaara

Essi Lehtovaara

Asiantuntija, Duunikoutsi

essi.lehtovaara@nuortennyt.fi

040 7411 860