ETT ÅR SOM FÖRETAGARE – HÖGSKOLEUTBILDNING

Ett inspirerande läroprogram vars syfte är att lära ut och främja entreprenörskapsfärdigheter och -inställning.

Ett år som företagare – högskoleutbildning

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder som är viktiga för företagare.

Programmet ger läraren en nyckelfärdig lösning för undervisning i entreprenörskap. Programmet ger läraren också möjlighet att delta i tävlingar och evenemang som stödjer studerandenas lärande och att bli en del av nätverket för lärare.

För studerandena är programmet ett roligt och praktiskt verktyg som lär dem entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter. Under programmet grundar studerandena ensamma eller i grupp ett UF-företag som verkar med riktiga pengar utifrån deras egna intressen, kunskaper och färdigheter. Studerandena får också delta i nationella tävlingar och evenemang, om de vill.

Titta på materialet och starta programmet
För vem Årskurserna 7–9 i grundskola samt läroanstalter i andra stadiet och högskolor.
Längd Termin, läsår, kalenderår eller 12 månader.
Innehåll Färdigt läromaterial och stöd för genomförandet.

Mål för lärandet

Programmet Ett år som företagare nämns i Undervisnings- och kulturministeriets Företagsamhetsriktlinjer inom utbildningen (2017) som ett sätt att genomföra entreprenörskapsfostran i enlighet med läroplanerna i högskolor.

Individuella färdigheter

Allmänna arbetslivsfärdigheter, som förmåga att kommunicera, förhandla, hantera projekt och arbeta i grupp.

Innovationsfärdigheter

Utveckling av innovationsfärdigheterna är en process som börjar med att man hittar sin egen idé, utvärderar omvärlden, utvecklar idén till en produkt och testar den.

Affärskunskaper och -färdigheter

Affärskunskaperna och -färdigheterna är grundläggande färdigheter inom affärsverksamhet till exempel i marknadsföring, grunderna i rapportering, ledarskap och projekthantering.

Kompetensmål

 • Studeranden är förtrogen med de krav som företagandet ställer och kan bedöma sina styrkor och områden där hen behöver utvecklas.
 • Studeranden förstår grunderna i affärsverksamhet och kan utvärdera och utveckla företagets verksamhet.
 • Studeranden utvecklar sina egna företagarfärdigheter, till exempel sin förmåga att sälja, arbeta i grupp, lösa problem, kommunicera och presentera.
 • Studeranden skapar samarbetsnätverk som främjar affärsverksamheten.
 • Studeranden kan planera företagets affärsverksamhet.
 • Studeranden kan utarbeta en affärsmodell och -plan som stödjer hens idé och utveckla den under verksamheten.
 • Studeranden kan använda verktyg för planering av affärsverksamheten och utarbeta de dokument som behövs för att grunda ett företag.
 • Studeranden identifierar och utvärderar sin verksamhet i företaget som en del av teamet.

Det här får du när du beställer programmet Ett år som företagare

Programmet ger lärare en nyckelfärdig lösning för undervisning i entreprenörskap.

 

Bekanta dig med materialet

 • Färdiga material och uppgifter

 • Nationellt nätverk för lärare

 • Webbplattform

 

Programmets teman

Programmet består av 16 inlärningsmoduler

Tidtabell

Programmet kan genomföras efter scheman av olika längder. De rekommenderade längderna är en terminett läsår eller ett kalenderår. Verksamhetsperioden bestäms utifrån högskolans tidschema. Vi ger gärna handledning i bästa praxis.

Börja använda programmet

Om du blev intresserad av att genomföra programmet Ett år som företagare, utbildar vi lärarna att använda programmet och läromaterialen. Det behövs således ingen erfarenhet i området.

Programmet är en utmärkt kanal för nätverksbaserat arbete i er egen verksamhetsmiljö. Det kan till och med användas för marknadsföring av er läroanstalt. Medierna i Finland publicerar många inslag om studerandenas övningsföretag varje år.

Lärare: prata med din chef, om du vill bli handledande lärare för programmet Ett år som företagare. Vid behov ta kontakt med oss. Vi hjälper dig att komma i gång och stödjer dig när du genomför programmet. Den handledande lärarens uppgift är att stödja de ungas lärprocess, vara deras sparringpartner och hjälpa dem efter behov.

Vanliga frågor

Hur många studiepoäng motsvarar programmet?

Vilka krav finns det för att få använda programmet?

På villka språk finns programmet att få?

Vad kostar programmet?

Vem kan undervisa i programmet?

Vad är ett UF-företag?

Ett UF-företag fungerar med riktiga pengar. Hur fungerar beskattningen?

Har du frågor om programmet?

Ta kontakt!

Mari Rakkolainen

Mari Rakkolainen

Sakkunnig, ungas företagskunnande

mari.rakkolainen@nuortennyt.fi

040 7326 260