ETT ÅR SOM FÖRETAGARE – ANDRA STADIET

Ett inspirerande program vars syfte är att lära ut och främja entreprenörskapsfärdigheter och -inställning.

Ett år som företagare – andra stadiet

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder som är viktiga för företagare.

Programmet ger lärare i gymnasiet eller yrkesutbildning en nyckelfärdig lösning för undervisning i företagsamhet. För de studerande erbjuder programmet ett roligt och praktiskt redskap som de kan använda för att öva arbetslivsfärdigheter, lära sig en företagsam attityd och pröva på företagande.

De unga som deltar i programmet grundar ensamma eller i grupp ett UF-företag som verkar med riktiga pengar utifrån deras egna intressen, kunskaper och färdigheter. Studerandena får också delta i nationella tävlingar och evenemang, om de vill.

Titta på materialet och starta programmet
För vem Årskurserna 7–9 i grundskola samt läroanstalter i andra stadiet och högskolor.
Längd Termin, läsår, kalenderår eller 12 månader.
Innehåll Färdigt läromaterial och stöd för genomförandet.

Programmets mål

Yrkesutbildning i andra stadiet

Målen för lärandet i grunderna för de yrkesinriktade examina har beaktats i programmets innehåll. Programmet är ett utmärkt redskap för avläggande till exempel av examensdelarna Planering av företagsverksamhet och Arbeta i ett företag. Studerandena lär sig genom att utföra riktiga uppgifter i ett eget företag.

I programmet kopplas de teoretiska kunskaperna i läroplanen för yrkesutbildningen samman med praktiken i äkta situationer. Programmet erbjuder mångsidiga möjligheter att fördjupa arbetslivsfärdigheterna, utveckla en företagsam attityd, få en bred uppfattning om företagandet och skapa ämnesöverskridande helheter.

Programmet Ett år som företagare nämns i Undervisnings- och kulturministeriets Företagsamhetsriktlinjer inom utbildningen (2017) som ett sätt att genomföra entreprenörskapsfostran i enlighet med läroplanerna i andra stadiet.

Gymnasiet

De allmänna målen för lärandet i grunderna för läroplanen för gymnasiet 2021 har beaktats i programmets innehåll. Programmet stödjer de temaområden som definieras i läroplanen och kan tas med i kursutbudet till exempel som temastudier. Programmet är fenomenbaserat. Studerandena lär sig genom att utföra riktiga uppgifter i ett eget företag.

Programmet Ett år som företagare nämns i Undervisnings- och kulturministeriets Företagsamhetsriktlinjer inom utbildningen (2017) som ett sätt att genomföra entreprenörskapsfostran i enlighet med läroplanerna i andra stadiet.

Kompetensmål

 • Studeranden är förtrogen med de krav som företagandet ställer och kan bedöma sina styrkor och områden där hen behöver utvecklas.
 • Studeranden förstår grunderna i affärsverksamhet och kan utvärdera och utveckla företagets verksamhet.
 • Studeranden utvecklar sina egna företagarfärdigheter, till exempel sin förmåga att sälja, arbeta i grupp, lösa problem, kommunicera och presentera.
 • Studeranden skapar samarbetsnätverk som främjar affärsverksamheten.
 • Studeranden kan planera företagets affärsverksamhet.
 • Studeranden kan utarbeta en affärsmodell och -plan som stödjer hens idé och utveckla den under verksamheten.
 • Studeranden kan använda verktyg för planering av affärsverksamheten och utarbeta de dokument som behövs för att grunda ett företag.
 • Studeranden identifierar och utvärderar sin verksamhet i företaget som en del av teamet.

Lärarnas och elevernas erfarenheter

Det här får du när du beställer programmet Ett år som företagare

Programmet ger lärare en nyckelfärdig lösning för undervisning i entreprenörskap.

 

Bekanta dig med materialet

 • Färdiga material och uppgifter
 • Nationellt nätverk för lärare
 • Webbplattform

Programmets teman

Programmet består av 16 inlärningsmoduler

Börja använda programmet

Ansvarig person för utbildningen

Om du blev intresserad, leta reda på en lärare som vill genomföra programmet Ett år som företagare i din skola. Vi utbildar lärarna att använda programmet och läromaterialen. Det behövs således ingen tidigare erfarenhet i området.

Programmet är en utmärkt kanal för nätverksbaserat arbete i er egen verksamhetsmiljö. Det kan till och med användas för marknadsföring av ert gymnasium. Medierna publicerar många inslag om studerandenas övningsföretag varje år.

Läraren

Prata med din rektor eller chef, om du vill bli handledande lärare för programmet Ett år som företagare. Programmet ska finnas på gymnasiets studiebricka. Kontakta oss och delta i våra avgiftsfria utbildningar. Vi hjälper dig att komma i gång och stödjer dig när du genomför programmet.

Evenemang och tävlingar för ungdomar

I programmet Ett år som företagare ingår olika slags tävlingar och evenemang som är avsedda att inspirera och motivera UF-företagarna. De regionala Våga vara företagsam-evenemangen är en viktig del av programmet Ett år som företagare. Webbtävlingarna är en helhet som ordnas på höstterminen. UF-företagen kan delta i tävlingarna som en del av sin egen affärsverksamhet.

Mer information

Vanliga frågor

På vilka språk finns programmet att få?

Vad kostar programmet?

Vem kan undervisa i programmet?

Vad är ett UF-företag?

Ett UF-företag verkar med riktiga pengar. Hur fungerar beskattningen?

Vanliga frågor – gymnasiet

Hur kopplas programmet till temaområdena?

Hur anknyter programmet till andra läroämnen?

Så här skriver du en kursbeskrivning om programmet

Hur många kurser kan man få från programmet?

Vanliga frågor – yrkesutbildning i andra stadiet

Hur anknyter programmet till and examensdelar?

Kan läroanstalten teckna ett utbildningsavtal med ett NYT-företag?

Har du frågor om programmet?

Ta kontakt!

Mari Rakkolainen

Mari Rakkolainen

Sakkunnig, ungas företagskunnande

mari.rakkolainen@nuortennyt.fi

040 7326 260