/ Nyheter

Allt fler ungdomar tänker söka sommarjobb, en positiv attityd gentemot arbetslivet ökar på intresset för sommarjobb

Allt fler niondeklassare och studerande på andra stadiet tänker söka sommarjobb i år.

Över 6 000 unga har svarat på Ekonomi och ungdom TATs undersökning om sommarjobb. Av dessa ungdomar meddelar 71 % att de tänker söka sommarjobb inför denna sommar. År 2022 var motsvarande siffra 68 % och år 2021 meddelade 65 % av unga att de söker sommarjobb.

De allra aktivaste sommarjobbssökarna är flickor (74 %), gymnasiestuderande (79 %), unga med företagarintresse (79 %), unga med regelbunden hobbyverksamhet (74 %) samt de unga som ansåg att PRAO-perioden var mycket nyttig (81 %). Skolframgången är inte en betydande faktor när det gäller att söka sommarjobb, både de med medeltalet under 7 och över 9 söker sommarjobb lika aktivt.

Däremot visar undersökningen att unga som angiver ett annat kön än pojke eller flicka söker sommarjobb i betydligt mindre grad, bara 59 % söker sommarjobb. Av studerande i yrkesskola meddelar 70 % att de tänker söka sommarjobb. De unga som inte anser sig höra till det finländska samhället söker sommarjobb i avsevärt mindre grad än andra.

Positiva arbetslivsattityder och en tilltro på de egna styrkorna påverkar på intresset att söka sommarjobb

Av de unga som anger att de ser mycket fram emot arbetslivet säger uppemot 81 % att de tänker söka sommarjobb. Dessutom visar undersökningen att unga som svarat jakande på påståendena ”Jag tror att jag hittar min plats i arbetslivet” och ”Jag känner att jag har tillräckliga färdigheter att klara mig i arbetslivet” tänker aktivt söka sommarjobb.

Av de unga som i nuläget inte tror på att de hittar sin plats i framtidens arbetsliv tänker endast 44 % söka sommarjobb.

– Det finns ett klart samband mellan positiva arbetslivsattityder och ivern att söka sommarjobb, vilket understryker vikten av samarbetet mellan skolvärlden och arbetslivet. Unga vill ha mera information om arbetslivet, således kan positiva erfarenheter – såsom en lyckad PRAO-period eller sommarjobbserfarenhet – ha en otroligt stor påverkan på den enskilda ungas tankar om arbetslivet, säger Riikka Ahonvala, sakkunnig inom ungas arbetsliv på Ekonomi och ungdom TAT.

– Speciellt oroväckande är situationen för de unga som inte anser sig höra till det finländska samhället. Vi måste säkerställa att alla unga får positiva erfarenheter om arbetslivet genom exempelvis skolan och PRAO-perioden och på så sätt upplever, att arbetslivet välkomnar även dem.

6 027 unga, varav hälften gick på högstadiet och hälften på andra stadiet, besvarade sommarjobbsundersökningen som skapats av Ekonomi och ungdom TAT och förverkligades av Taloustutkimus. Undersökningen har gjorts i samarbete med LokalTapiola. Svaren samlades in 4.2.–30.3.2023.

Ekonomi och ungdom TAT har som mål att erbjuda barn och unga inlärningshelheter och erfarenheter om arbetslivet, ekonomi och företagande. Uppemot 88 % av sjätteklassare och 84 % av niondeklassare deltar i TATs Företagsby-verksamhet, som innehåller en arbetsdag i miniatyrsamhället och en företagssimulering på en spelarena.

Ekonomi och ungdom TAT rf och Ung Företagsamhet rf slår samman sina verksamheter 1.6.2023 och verkar därefter under namnet Ung företagsamhet och ekonomi NYT. (Nuorten yrittäjyys ja talous NYT)

Tilläggsinformation

Riikka Ahonvala

Sakkunnig, ungas arbetslivkunnande

riikka.ahonvala@nuortennyt.fi

050 5242 568

Lauri Vaara

Specialsakkunnig, lärarutbildning och forskning

lauri.vaara@nuortennyt.fi

044 0772 373