/ Ekonomiska färdigheter, Nyheter

Gallupundersökning: Ungdomarna törstar efter ekonomikunnande – informationskällorna varierar

Nuoria opiskelijoita luennolla.

TAT Ungas Framtidsrapport kartlade ca 6400 ungas tankar och attityder om ekonomi. Enligt gallupundersökningen önskade 70 % av ungdomarna en bättre förståelse om ekonomi.

Unga är intresserade av ekonomi. Bara en femtedel tycker att ekonomiska frågor inte intresserar alls. Nivån på det egna ekonomikunnandet bekymrar en tredjedel.

– Unga vill förbättra sitt ekonomikunnande. Ämnet intresserar även om man inte skulle vara bekymrad över sitt eget kunnande. Unga som går i högstadiet eller studerar på andra stadiet håller ännu på att skapa en förståelse över den egna ekonomihanteringen. Detta kan också förklara den stora mängden osäkra svaranden i frågorna gällande ekonomikunskaper, kommenterar TATs specialsakkunniga Lauri Vaara.

Föräldrar och släktingar är ekonomikunnandets viktigaste informationskällor – även skolundervisningens roll är stor

– Ungdomarna ansåg lära sig mest om ekonomi då de var i växelverkan med föräldrar och släktingar. Även skolundervisningen, diskussioner med kompisar och sociala medier ansågs vara viktiga informationskällor gällande ekonomikunskaper, berättar Lauri Vaara.

Det fanns en del skillnader mellan könen. Speciellt hos flickor betonas närkretsens roll gällande hur man skaffar ekonomikunskaper (flickor 73 %, pojkar 55 %). Pojkarna däremot ansåg sig lära sig mera om ekonomi via informella kanaler, såsom YouTube (pojkar 41 %, flickor 31 %) och genom att spela (pojkar 23 %, flickor 4 %). Bland de som inte identifierade sig som vare sig flickor eller pojkar var skillnaderna jämnare, men speciellt närkretsens betydelse verkade vara mindre än hos flickor och pojkar.

Pengar är allt svårare att greppa en uppfattning om och behovet för en jämlik ekonomiundervisning växer

– Ett instabilt världsläge, oförutsägbarhet och digitalisering är orsaker till att ekonomi kan anses svår att greppa tag om och ökar på känslan att inte hantera den egna ekonomin. Attityder gentemot ekonomi och konsumtion skapas tidigt, så ett behov av en jämlik och tillgänglig ekonomiundervisning är uppenbar, summerar Lauri Vaara.

TAT Ungas framtidsrapport är en årlig gallupundersökning som studerar ungas attityder och förväntningar om arbetslivet, ekonomi och företagande. År 2022 besvarades gallupen av 6397 elever i högstadiet och på andra stadiet. Materialet samlades in 27.1.-8.4.2022 och genomfördes av Taloustutkimus Oy.

Lauri Vaara

Specialsakkunnig, lärarutbildning och forskning

lauri.vaara@nuortennyt.fi

044 0772 373