Digitaalinen materiaali / Alakoulu, Alakoulu, 4.–6. luokat, Alakoulu, 1.–3. luokat

Mun elämä, mun vastuu | Oppitunti 5. Meidän tulevaisuus, meidän vastuu

Open tietoisku

 

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas pohtii arjen valintoja ympäristön näkökulmasta
 • Oppilas ymmärtää oman toimijuuden merkityksen vastuullisen toiminnan taustalla
 • Oppilas reflektoi oppimiskokonaisuuden aikana oppimiaan asioita ja taitoja
 • Oppilas motivoituu uuden oppimiseen myös tulevaisuudessa

 

Oppitunnin rakenne

 1. Ympäristön kannalta vastuullisen toimintaan tutustuminen
 2. Oppimiskokonaisuuden sisältöjen kertaus
 3. Kokoava keskustelu ja oman oppimisen reflektointi
 4. Palautteen antaminen
 5. Vastuullinen luokka -sertifikaatin esillepano

 

Sanasto

Vastuu
 • Velvollisuus vastata jostakin asiasta, henkilöstä, toiminnasta, teosta, tms. (Sivistyssanakirja). Vastuuta ja velvollisuutta voidaan käyttää toistensa synonyymeinä eli samaa tarkoittavina sanoina.
 • Vastuuseen liittyy myös vapaus. Voikin olla, että jos kantaa vastuunsa hyvin, voi saada vastineeksi myös vapauksia.
 • Jokaisella ihmisellä on vastuita, mutta eri ihmisillä saattaa olla erilaisia vastuita. Se, että jokainen kantaa vastuunsa on edellytys sille, että niin koulussa, kotona kuin yhteiskunnassa ylipäätänsä asiat toimivat toivotulla tavalla, ja että kaikilla on turvallinen olla.
Yhteiskunta
 • Yhteiskunnalla tarkoitetaan sosiaalisesti järjestäytynyttä ihmisyhteisöä, kuten kuntaa tai valtiota (Sivistyssanakirja).
 • Yhteiskunta koostuu ihmisistä, esimerkiksi oppilaista, opettajista, lääkäreistä ja poliiseista. Ihmiset toimivat eri paikoissa, kuten kotona, koulussa, terveyskeskuksessa tai poliisiasemalla.
 • Jokaisella ihmisellä sekä paikalla on oma, yhtä tärkeä, roolinsa yhteiskunnassa. Yhteiskunta muodostuu siis meistä kaikista.
Vero
 • Verolla tarkoitetaan rahaa, jota kerätään esimerkiksi valtiolle tai kunnalle.
 • Veroa kerätään useasta eri paikasta. Esimerkiksi tuotteiden sekä palveluiden hinnasta pieni osa on veroa. Myös työntekijöille maksettavasta palkasta osa kerätään verona valtiolle tai kunnalle.
 • Verorahoilla katetaan yhteiskunnan yhteisiä asioita, kuten terveydenhuolto, koulutus tai vaikkapa teiden rakennus.
 • Verolla on siis yhteiskuntamme toiminnan kannalta erittäin tärkeä rooli.
Näpistys
 • Näpistys on varkauden lievempi muoto. Näpistyksessä anastetun omaisuuden arvo on yleensä vähäinen (poliisi.fi).
 • Näpistys on rikos, josta seuraa rangaistus. Rangaistuksena näpistyksestä on yleensä sakko.
 • Myös näpistyksen yritys tai siihen yllyttäminen ovat rangaistavia tekoja.
Budjetti
 • Budjetilla tarkoitetaan yksinkertaistettuna arviota siitä, mihin rahaa käyttää ennen kuin sitä saa seuraavan kerran. Budjetti ja talousarvio ovat samaa tarkoittavia sanoja, ja niitä voi käyttää toistensa synonyymina.
 • Budjettia voi suunnitella pohtimalla sitä, mistä saa rahaa ja kuinka paljon sekä sitä, mihin sitä haluaa käyttää. Budjetin avulla voi hallita omaa talouttaan.
Yritys
 • Yritystoiminta on yhden tai useamman henkilön harjoittamaa taloudellista hyötyä tavoittelemaa toimintaa (Sivistyssanakirja).
 • Yrityksen tehtävä on myydä jotakin, kuten tuotetta tai palvelua. Yrityksiä voikin olla todella monenlaisia.
Tuote
 • Tuote on yrityksen myymä asia.
 • Usein tuote on joku esine, tavara tai laite.
 • Tuotteita ovat esimerkiksi vaatteet ja ruoka.
Palvelu
 • Palvelu on yrityksen myymä aineeton asia.
 • Palveluita ovat esimerkiksi hiustenleikkuu tai lastenhoito.
Asiakas
 • Asiakkaat ovat henkilöitä, jotka ostavat yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita.
Tarve
 • Tarpeella tarkoitetaan puutetta jostakin välttämättömästä, toivotusta tai halutusta asiasta (Sivistyssanakirja).
 • Monen yrityksen toiminta perustuu siihen, että on huomattu joku asiakkaiden tarve, johon yrityksen toiminnalla pyritään tarjoamaan ratkaisu.
 • Esimerkiksi ravintola tarjoaa ratkaisua asiakkaiden nälkään ja kampaamo tarjoaa ratkaisua asiakkaiden hiustenleikkuun tarpeeseen.
Raaka-aine
 • Raaka-aineella tarkoitetaan jotakin tarvikkeita tai materiaalia, jonka avulla voidaan valmistaa jotakin toista tuotetta tai materiaalia.
 • Esimerkiksi mehun valmistamisen raaka-aineita voivat olla vesi, sokeri ja hedelmät.
Yrityksen voitto
 • Yrityksen voitolla tarkoitetaan sitä rahaa, mikä yritykselle jää tuotoista jäljelle pakollisten menojen vähentämisen jälkeen.
 • Yritys saa rahaa siitä, kun asiakkaat ostavat tuotteita tai palveluita. Kun tästä tuotosta vähennetään esimerkiksi raaka-aineiden hankintakustannukset, on jäljelle jäävä raha yrityksen voittoa.
 • Yrityksen on tehtävä voittoa, eli saatava rahaa, jotta yritystoiminta on järkevää ja jotta yritystoimintaa voidaan jatkaa.

 

Valmistelut ennen tuntia

Avaa oppituntikortti valmiiksi, jotta oppituntisuunnitelma ja -ohjeet ovat helposti saatavilla tunnin edetessä.

Avaa myös video valmiiksi ja tarkista että äänet kuuluvat ja kuva näkyy oikein.

Valmistele Mun elämä, mun vastuu -kertaava keskustelutehtävä ottamalla esille ensimmäisen oppitunnin orientoivan keskustelutehtävän muistiinpanot valmiiksi.

Valmistele myös Annetaan palautetta -tehtävä ottamalla valmiiksi oppilaille tietokoneet, tabletit tai älypuhelimet ja avaamalla oppilaiden ohjeistukset tehtävän tueksi alla olevasta linkistä.

 

Oppilaiden ohjeistukset | Meidän tulevaisuus, meidän vastuu

 


Oppituntisuunnitelma

I Meidän tulevaisuus, meidän vastuu – video (n. 20-30 min)

Tämän tehtävän tarkoituksena on kerrata edellisellä oppitunnilla opittua ja sitoa uusi aihe aiemmin opittuun. Videossa tutustutaan ympäristön kannalta kestäviin arjen tekoihin ja valintoihin sekä suunnataan katsetta tulevaan.

Katsokaa Meidän tulevaisuus, meidän vastuu -video. Video on osallistava ja ohjaa oppimista muun muassa keskustelutehtävien avulla. Lisäksi juontaja ohjaa koko oppimiskokonaisuuden kertauksen videolla. Opettaja ohjaa toimintaa luokassa tauottamalla videota sekä ohjaamalla keskustelua oppilaiden kanssa.

 

II Mun elämä, mun vastuu – kertaava keskustelutehtävä (n. 5-10 min)

Tämän tehtävän tarkoituksena on reflektoida oppimiskokonaisuutta, arvioida omaa oppimista ja suunnata katsetta tulevaan.

Palatkaa oppilaiden kanssa muistelemaan oppimiskokonaisuuden alkua, ja niitä asioita mistä keskustelitte ensimmäisessä Orientoivassa keskustelutehtävässä. Voitte käyttää apuna ensimmäisenä oppituntina kirjaamianne muistiinpanoja.

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Mitä aiheita odotitte alussa eniten?
 • Saitteko vastauksia alussa heränneisiin kysymyksiin?
 • Mitkä aiheet silloin tuntuivat vaikeimmilta? Entä nyt?
 • Mikä aihe nyt tuntuu helpoimmalta? Entä mikä aihe oli mielenkiintoisin?
 • Mistä haluaisitte oppia jatkossa lisää?

III Annetaan palautetta -reflektiotehtävä (n. 5-10 min)

Tässä tehtävässä oppilaat antavat palautetta Mun elämä, mun vastuu -oppimiskokonaisuudesta.

Osa palautekyselyn kohdista toimii myös samalla itsearviointina ja tukee oppilaiden oman oppimisen arviointia.

Ennakkovalmistelut:

Ottakaa valmiiksi esille oppilaiden tietokoneet, tabletit tai älypuhelimet.

Avatkaa oppilaiden ohjeistukset valmiiksi. Linkki ja QR -koodi oppilaiden palautekyselyyn löytyy oppilaiden ohjeistuksista.

Toimintaohjeet:

Jokainen oppilas vastaa palautekyselyyn henkilökohtaisesti.

Sillä välin kun oppilaat täyttävät omaa palautekyselyään, voi opettaja täyttää opettajien palautekyselyä.

Kehitämme oppimateriaalien sisältöjä oppilaiden ja opettajien palautteiden pohjalta, joten toivottavasti vastaatte palautekyselyihin. Palautteet annetaan nimettöminä.

Linkki oppilaiden palautekyselyyn

Linkki opettajan palautekyselyyn

 

IV Onneksi olkoon Vastuullinen luokka! (n. 5min)

Toimintaohjeet:

Mun elämä, mun vastuu -oppimiskokonaisuus huipentuu siihen, kun kaikki Mun elämä, mun vastuu -oppitunnit suoritettuaan luokasta tulee Vastuullinen luokka!

Kun kaikki ovat vastanneet palautekyselyihin, voitte yhdessä juhlistaa oppilaiden kanssa oppimiskokonaisuuden päätöstä sekä Vastuullinen luokka -titteliä.

Vinkki!

Vastuullinen luokka -titteliä voi juhlistaa järjestämällä pienet juhlat oppilaiden kanssa! Voitte lisäksi jakaa ilouutisen ansaitsemastanne Vastuullinen luokka -tittelistä sosiaalisessa mediassa. Laittakaa julkaisun kylkeen hashtagit #munelämämunvastuu #TATinvastuullinenluokka ja liittykää muiden vastuullisten luokkien seuraan!

 

Onneksi olkoon, olette nyt Vastuullinen luokka!

 


Lisätehtävät

Mun elämä, mun vastuu -teemajulisteet (Kuvaamataito, äidinkieli ja kirjallisuus)

Mun elämä, mun vastuu-oppimiskokonaisuudessa opittuja asioita voi syventää teemajulisteilla. Tehtävässä oppilaat jaetaan viiteen ryhmään. joiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa juliste jokaisesta oppitunnin sisällöstä. Julisteiden aiheet voivat olla esimerkiksi vastuu, omistaminen, vastuullinen rahan käyttö, yrittäjyys sekä ympäristön kannalta vastuullinen toiminta.

Kesto: 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 02/2022

Avainsanat: vastuu