Digitaalinen materiaali / Alakoulu, Alakoulu, 4.–6. luokat, Alakoulu, 1.–3. luokat

Mun elämä, mun vastuu | Oppitunti 1. Lähdetään liikkeelle: Mun elämä, mun vastuu

Open tietoisku

 

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas orientoituu tulevaan oppimiskokonaisuuteen ja sen aiheisiin
 • Oppilas tutustuu vastuun käsitteeseen
 • Oppilas harjoittelee omien ja muiden ihmisten vastuiden tunnistamista
 • Oppilas ymmärtää vastuun merkityksen yhteiskunnan toiminnassa

 

Oppitunnin rakenne

 1. Oppimiskokonaisuuteen ja sen sisältöihin tutustuminen
 2. Tutustutaan vastuu -käsitteeseen
 3. Tunnistetaan eri ihmisten vastuita ja velvollisuuksia
 4. Oppilaiden omien vastuiden tunnistaminen ja käsittely toiminnallisesti pareittain
 5. Kotitehtävien antaminen

 

Sanasto

Vastuu
 • Velvollisuus vastata jostakin asiasta, henkilöstä, toiminnasta, teosta, tms. (Sivistyssanakirja). Vastuuta ja velvollisuutta voidaan käyttää toistensa synonyymeinä eli samaa tarkoittavina sanoina.
 • Vastuullasi voi olla esimerkiksi huolehtia kotitehtävien tekemisestä, oman huoneen siisteydestä tai koiran ulkoilutuksesta.
 • Vastuuseen liittyy myös vapaus. Voikin olla, että jos kantaa vastuunsa hyvin, voi saada vastineeksi myös vapauksia.
 • Jokaisella ihmisellä on vastuita, mutta eri ihmisillä saattaa olla erilaisia vastuita. Se, että jokainen kantaa vastuunsa on edellytys sille, että niin koulussa, kotona kuin yhteiskunnassa ylipäätänsä asiat toimivat toivotulla tavalla, ja että kaikilla on turvallinen olla.

 

Valmistelut ennen oppituntia

Avaa oppituntikortti valmiiksi, jotta oppituntisuunnitelma ja -ohjeet ovat helposti saatavilla tunnin edetessä.

Avaa myös video valmiiksi ja tarkista että äänet kuuluvat ja kuva näkyy oikein.

Avaa lisäksi alla olevasta linkistä oppilaiden ohjeistukset valmiiksi Tunnen vastuuni -toiminnallista tehtävää varten.

Valmistele Tunnen vastuuni -toiminnallinen tehtävä kirjoittamalla isoille papereille tai vaihtoehtoisesti älytauluille/tauluille otsikoiksi oppilaille tuttuja toimintaympäristöjä, kuten ”koulu”, ”koti”, ”harrastukset”, ”kauppa” ja ”kirjasto”. Voit myös lisätä jonkun ympäristön, joka on oppilaille tuttu, kuten ”nuokkari” tai ”leikkipuisto”. Sijoita papereita eri puolille luokkaa tai esimerkiksi käytävälle. Tehtävä toteutetaan pareittain, joten parijaon voi miettiä etukäteen valmiiksi. Tarkemmat tehtävän ohjeet löydät oppituntisuunnitelmasta.

Oppilaiden ohjeistukset | Lähdetään liikkeelle: Mun elämä, mun vastuu

 


Oppituntisuunnitelma

I Lähdetään liikkeelle: Mun elämä, mun vastuu -johdantovideo (n. 5 min)

Tämän tehtävän tarkoituksena on tutustua tulevaan oppimiskokonaisuuteen sekä herätellä oppilaiden mielenkiintoa käsiteltäviä teemoja kohtaan.

Katsokaa Lähdetään liikkeelle: Mun elämä, mun vastuu -video, jossa juontaja Iiris esittelee itsensä, oppimiskokonaisuuden sekä tulevilla videoilla esiintyvän Jasun, jonka seikkailuja oppitunneilla seurataan.

 

 

II Mun elämä, mun vastuu  -orientoiva keskustelutehtävä (n. 5-10 min)

Tämän tehtävän tarkoituksena on orientoitua oppimiskokonaisuuden aiheisiin sekä tukea oppilaiden oppimaan oppimisen taitoja harjoittelemalla tavoitteiden asettamista ja oman oppimisen arviointia.

Videolla juontaja Iiris kertoo oppimiskokonaisuuden aiheista. Voitte myös palata oppimateriaalin pääsivulle kohtaan Mun elämä, mun vastuu -oppimiskokonaisuuden sisällöt, jossa käsiteltäviä teemoja avataan enemmän.

Keskustelkaa oppilaiden kanssa videon jälkeen heidän odotuksistaan oppimiskokonaisuutta ja sen aiheita kohtaan.

Ope kirjaa ylös oppilailta tässä vaiheissa heränneitä kysymyksiä ja pohdintoja.

Huomioithan, että näihin muistiinpanoihin palataan oppimiskokonaisuuden lopussa.

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Mitä videolta jäi mieleen?
 • Mistä aiheesta oppilaat odottavat oppivansa eniten?
 • Mikä aihe tuntuu nyt vaikeimmalta? Miksi?
 • Mikä aihe tuntuu helpoimmalta? Miksi?
 • Heräsikö aiheista jotakin kysymyksiä?

 

III Mitä tarkoittaa vastuu? – keskustelutehtävä (n. 10 min)

Tämän tehtävän tarkoituksena on tutustua vastuun käsitteeseen sekä herätellä oppilaita pohtimaan vastuun merkitystä omassa lähiympäristössä ja yhteiskunnassa yleisemmin.

Keskustelkaa oppilaiden kanssa vastuu -käsitteestä sekä vastuun merkityksestä. Miettikää yhdessä, onko eri ihmisillä erilaisia vastuita ja ovatko kaikkien vastuut yhtä tärkeitä.

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Mitä tulee mieleen sanasta vastuu?
 • Mitä vastuita ajattelee itsellä olevan?
 • Mitä vastuita vanhemmilla on?
 • Mitä vastuita opella on?
 • Mitä vastuita koulun siivoojalla on?
 • Mitä vastuita poliisilla on?
 • Onko open, siivoojan ja poliisin vastuut samoja töissä kuin vaikkapa kotona?
 • Eroavatko eri ihmisten vastuut toisistaan? Miksi/miksi ei?
 • Ovatko kaikkien ihmisten vastuut yhtä tärkeitä? Miksi/miksi ei?
 • Miksi jokaisen on tärkeä huolehtia omista vastuistaan?
 • Mitä tapahtuisi, jos oppilas ei huolehtisi omista vastuistaan? Entä jos ope ei huolehtisi omistaan? Tai vaikkapa poliisi?

IV Tunnen vastuuni -toiminnallinen tehtävä (n. 15-20 min)

Tämän tehtävän avulla oppilaat harjoittelevat omien vastuiden tunnistamista oppilaille tutuissa toimintaympäristöissä.

Ennakkovalmistelut:

Kirjoittakaa isoille papereille tai vaihtoehtoisesti älytauluille/tauluille otsikoiksi oppilaille tuttuja toimintaympäristöjä, kuten ”koulu”, ”koti”, ”harrastukset”, ”kauppa” ja ”kirjasto”. Voitte myös lisätä jonkun ympäristön, joka on oppilaille tuttu, kuten ”nuokkari” tai ”leikkipuisto”.

Sijoittakaa papereita eri puolille luokkaa tai esimerkiksi käytävälle.

Jakakaa luokka pareihin.

Voitte avata myös oppilaiden ohjeistukset tekemisen tueksi.

Toimintaohjeet:

Parien tehtävänä on kiertää eri papereiden/taulujen luona ja kirjata ylös omia vastuitaan kyseisessä toimintaympäristössä.

 • Esimerkiksi: Koti – minulla on vastuu tyhjentää tiskikone tai minulla on vastuu kohdella kauniisti pikkusisaruksiani

Tehtävän lopuksi kootkaa paperit/tauluille kerätyt vastuut yhteen ja käykää läpi oppilaiden tunnistamia vastuita.

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Oliko helppo tunnistaa omia vastuita? Vai vaikeaa? Miksi/miksi ei?
 • Onko koulussa, kotona ja harrastuksissa olevilla vastuilla eroja?
 • Onko vaikkapa harrastuksissa enemmän vastuita kuin koulussa (tai toisinpäin)?
 • Tunnistitteko vastuita itseänne kohtaan? Entäpä vastuita toisia ihmisiä kohtaan? Tai esineitä ja asioita kohtaan? 
 • Mitä ajatuksia vastuista herää?

 

V Kotitehtävä: Perheeni vastuut

Oppilaille voi antaa kotitehtäväksi pohtia kotona vanhempien tuella eri perheenjäsenten (isovanhempien, vanhempien, sisarusten, lemmikkien, jne.) vastuita.

Kotitehtävän tarkoituksena on herätellä pohtimaan vastuita myös laajemmin oppilaan toimintaympäristössä sekä auttaa huomaamaan jokaisen vastuitten merkitys vaikkapa oman perheen arjen pyörimisessä kotona.

Kotitehtävää ei käydä luokassa yhteisesti läpi, mutta oppilaita voi kannustaa keskustelemaan opettajan kanssa jos kotitehtävästä herää ajatuksia.

 


Lisätehtävät

Vastuu-haastattelu -toiminnallinen paritehtävä (Äidinkieli)

Ennakkovalmistelut:

Jakakaa oppilaille muistiinpanovälineet. Oppilaat voivat hyödyntää esimerkiksi äidinkielen vihkoja.

Jakakaa oppilaat pareihin.

Toimintaohjeet:

Tutustukaa oppilaiden kanssa haastatteluihin tekstilajina.

Suunnitelkaa oppilaiden kanssa vastuu-haastattelun toteuttaminen. Voitte käyttää suunnittelussa apuna keskustelua tukevia kysymyksiä.

Oppilaat voivat esimerkiksi haastatella välitunnin aikana eri luokka-asteiden oppilaita heidän vastuistaan koulussa, kotona ja harrastuksissa. Haastattelut voi kuvata esimerkiksi tabletille.

Toteuttakaa haastattelut sopimallanne tavalla.

Kun haastattelut valmistuvat, tutustukaa haastatteluihin ja pohtikaa luokassa mitä samanlaista ja mitä erilaista eri oppilaiden nimeämissä vastuissa on, vaihteleeko esimerkiksi vastuut eri ikäisten tai sukupuolisten oppilaiden välillä? Miksi/miksi ei?

 

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Missä haastattelut toteutetaan?
 • Milloin haastattelut toteutetaan?
 • Ketä haastatellaan?
 • Montako kysymystä haastateltavalta kysytään?
 • Miten haastattelut kuvataan?
 • Mitä asioita kuvauksessa on otettava huomioon?
 • Mikä on parin työnjako haastattelun toteutuksessa?
Vinkki!

Haastattelut voivat olla useamman oppitunnin kokonaisuus, jolloin valmisteluihin, kuvaukseen, editointiin ja lopulta videoiden läpikäyntiin voi varata enemmän aikaa. Oppilaat voivat harjoitella myös itse- ja vertaisarviointia, arvioimalla omaa ja parinsa tai muun ryhmän toimintaa sekä tulosta.

Kesto: 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

Julkaistu: 02/2022

Avainsanat: vastuu