YRITYSKYLÄÄN-SOVELLUS – KÄYTTÖEHDOT
Päivitetty 4.7.2023

Tervetuloa Yrityskylään-palveluun, joka on Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n (y-tunnus: 0202391-9, osoite: Eteläranta 10, Helsinki) omistama ja ylläpitämä.

 

1. YLEISTÄ

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry (jäljempänä ”NYT”, ”me” tai ”Yhdistys”) tarjoaa käytettäväksesi Yrityskylään-verkkosovelluksen (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä (jäljempänä ”Käyttäjä” tai ”sinä”), joka luo käyttäjätilin Palveluun ja käyttää Palvelua.

Nämä Palvelun käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) määrittelevät Käyttäjän ja Yhdistyksen välisen oikeussuhteen Käyttäjän ottaessa Palvelun käyttöön ja käyttäessä Palvelua. Rekisteröitymällä Palveluun ja/tai käyttämällä Palvelua muuten ensimmäisen kerran, Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot itseään sitovaksi sopimukseksi (jäljempänä ”Sopimus”) Käyttäjän ja Yhdistyksen välille.

Rekisteröitymällä ja perustamalla käyttäjätilin (jäljempänä ”Käyttäjätili”) Palveluun ja/tai käyttämällä Palvelua muuten ensimmäisen kerran, sinä vakuutat olevasi oikeudellisesti kelpoinen tekemään Sopimuksen Yhdistyksen kanssa ja noudattavasi Palvelua käyttäessäsi Sopimusta  ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

Mikäli Yhdistys kuitenkin toteaa esimerkiksi alhaisen ikäsi tai muun syyn perusteella kelpoisuutesi Sopimuksen tekemiseen tosiasiassa tai mahdollisesti taikka osittain tai kokonaan puutteelliseksi, on sinun esitettävä Yhdistykselle huoltajasi tai muun edunvalvojasi hyväksyntä Sopimuksen tekemiseen – hyväksynnän voi antaa Yhdistykselle esimerkiksi sähköpostitse, osoitteeseen tuki@nuortennyt.fi.

Mikäli Yhdistykselle ei toimiteta sen edellyttämää hyväksyntää kohtuullisessa ajassa, ei Käyttäjän ja Yhdistyksen välille tule Sopimusta.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua, mikäli Käyttäjän ja Yhdistyksen välillä ei ole voimassa olevaa sopimusta.

 

2. KÄYTTÄJÄTILIN PERUSTAMINEN JA KÄYTTÄJÄTUNNUKSET

Käyttäjä voi perustaa Käyttäjätilin Palveluun rekisteröitymällä.

Käyttäjän tulee rekisteröitymisen yhteydessä antaa Palvelun edellyttämät tiedot totuudenmukaisesti. Yhdistyksellä on oikeus tarkistaa Käyttäjän antamien tietojen oikeellisuus ja soveltuvuus Palvelun käyttämiseen. Yhdistyksellä on oikeus yksipuolisesti purkaa Sopimus välittömästi annettujen tietojen puutteellisuuden tai virheellisyyden perusteella.

Käyttäjä on kaikilta osin vastuussa Käyttäjätilin kautta suoritetusta toiminnasta sekä Käyttäjätiliin liittyvän salasanan ja mahdollisten muiden käyttäjätunnusten turvallisesta käytöstä, säilyttämisestä, ylläpidosta, salassapidosta ja muusta vastaavasta käsittelystä.

 

Mikäli Käyttäjä huomaa, että muu henkilö on Käyttäjän salasanalla tai muilla mahdollisilla käyttäjätunnuksilla käyttänyt Palvelua ilman Käyttäjän hyväksyntää, tulee Käyttäjän ilmoittaa asiasta ilman viivettä sähköpostiosoitteeseen tuki@nuortennyt.fi. Yhdistyksellä on oikeus yksipuolisesti keskeyttää Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle salasanaan, mahdollisiin muihin käyttäjätunnuksiin tai muihin Käyttäjätilin sisäänkirjautumiseen liittyvien väärinkäytösten perusteella.

 

3. PALVELUN TARKOITUS

Palvelu on suunniteltu tukemaan alakouluikäisten lasten tutustumista työelämään, yrittäjyyteen ja talouteen. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua vain tässä kohdassa mainittuihin tarkoituksiin.

 

4. MAKSUT

Palvelun käyttö on maksutonta.

 

5. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvitsemistaan tietokone- ja mobiililaitteistosta, muista tietoliikennelaitteista ja -yhteydestä (mukaan lukien muun muassa laitteiden kunnosta, muista ohjelmistoista kuin Palvelusta, virustorjunnasta ja tarvitsemistaan varmuuskopioista) sekä muusta vastaavasta IT-ympäristöstään.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin tai tarkoituksiin, jotka ovat Sopimukseen ja/tai Palveluun soveltuvan pakottavan lainsäädännön tai sellaisen perusteella annetun viranomaisohjeistuksen mukaisia.

Hyvien tapojen vastaisten ja/tai toisten käyttäjien oikeuksia loukkaavien käyttäjänimien ja mahdollisten muiden käyttäjätunnusten valitseminen on kiellettyä.

 

Käyttäjä sitoutuu olemaan toimimatta tavalla, joka häiritsee tai muulla tavoin haittaa muita Käyttäjiä, Palvelua tai sen tarjoamiseen tarpeellisia tai siihen muuten liitettyjä palvelimia tai muuta IT-ympäristöä (mukaan lukien muun muassa tietoliikenneverkot ja -ohjelmistot).

Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Käyttäjä vierailee kolmansien osapuolten verkkosivustoilla omalla vastuullaan.

 

Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä, välittämättä, vastaanottamasta tai tallentamatta Palvelusta tai Palveluun taikka sen kautta tai avulla aineistoa, joka on valheellista, hyvän tavan tai lainsäädännön vastaista sekä siihen, ettei yllytä toista tällaiseen toimintaan.

Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä, välittämättä, vastaanottamasta tai tallentamatta Palvelusta tai Palveluun taikka sen kautta tai avulla tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hän ole sen oikeudenhaltija taikka jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. Käyttäjä vastaa muutenkin kaikilta osin siitä, että hänellä on oikeus lähettää, vastaanottaa, välittää tai tallentaa haluamansa aineisto Palveluun.

 

Käyttäjällä ei ole ilman Yhdistyksen tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa käyttää muuten kuin tämän Sopimuksen tarkoituksiin, levittää, julkaista, kopioida, muokata, muuntaa, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Suojattua materiaalia (ks. kohta 6), ellei voimassa olevasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 

6. YHDISTYKSEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Kaikki oikeudet Palveluun, mukaan lukien muun muassa tekijänoikeus, tavaramerkkioikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet, ovat Yhdistyksen tai kolmannen tahon yksinomaista omaisuutta. Palvelu voi myös sisältää Yhdistyksen tai kolmannen tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa (”Suojattu materiaali”).

Yhdistyksellä on oikeus hyödyntää Käyttäjän Palveluun tallentamaa tai Palvelussa julkaisemaa sisältöä ja aineistoa liiketoimintansa harjoittamiseen, kehittämiseen ja markkinoimiseen sekä Palvelun parantamiseen, kehittämiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Yhdistyksen käyttäessä tätä oikeutta, yksittäistä käyttäjää tai hänen tallentamiaan tietoja ei julkaista siten, että käyttäjä voitaisiin tunnistaa tai yhdistää hänen tallentamiinsa tietoihin.

 

Yhdistys toimii ainoastaan Palvelun ylläpitäjänä. Yhdistys ei siten miltään osin vastaa Palvelun Käyttäjistä eikä Käyttäjien toiminnasta Palvelussa, tavasta käyttää Palvelua tai käytöksestä taikka mistään muustakaan Palveluun liittyvästä vastaavasta Käyttäjien toiminnasta tai toimimatta jättämisestä.

Yhdistys ei miltään osin takaa Palvelun toimintaa tai ominaisuuksia taikka Palvelun toimimista käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Yhdistyksellä on oikeus sulkea Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

 

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on.” Yhdistys ei miltään osin takaa Palvelun laatua, riippumattomuutta, kaupallisuutta, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuutta.

Yhdistyksellä on oikeus mahdollistaa Palvelussa kolmansien osapuolien mielipiteiden, neuvojen, tarjouksien tai muiden tietojen tarjoaminen. Kolmannet osapuolet ovat kaikilta osin vastuussa Palvelussa jakamastaan tiedosta.

Yhdistys ei miltään osin vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Yhdistyksen itsensä tuottamaa tietosisältöä.

 

Yhdistyksellä on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, (i) jonka ilmoittamisen tai esittämisen Palvelussa Yhdistys on kieltänyt, (ii) joka on Yhdistyksen näkemyksen mukaan lain, hyvän tavan tai tämän Sopimuksen vastainen, sopimaton tai virheellinen, (iii) joka on haitallinen tai vahingollinen Yhdistykselle, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, (iv) johon liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä tai loukkaavaa tietoa taikka, (v) joka sisältää tai johon liittyy Yhdistyksen brändille epäsuotuisaa tai epäasiallista sisältöä.

 

7. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUS

Yhdistys tai sen kumppaniyritykset (mukaan lukien muun muassa lisenssinantajat ja muut palveluntuottajat) eivät ole miltään osin vastuussa Palvelusta, Palvelun käytöstä taikka Palveluun tai sen käyttöön liittyvästä Käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä, vaikka Yhdistykselle olisi ilmoitettu vahingon tai menetyksen mahdollisuudesta, mukaan luettuna muun muassa seuraavat vahinkoa tai menetyksiä mahdollisesti aiheuttavat tilanteet, olosuhteet ja ominaisuudet:

 

  • Palvelun käytön estyminen ja Palvelun sisältö;
  • Palvelun käyttökatkot, toimintahäiriöt, tekniset viat, haitalliset ohjelmistot tai verkkolinkit;
  • vahingot, tapaturmat tai rikokset, jotka liittyvät Käyttäjien Palvelun käyttöön tai laiminlyönteihin;
  • Käyttäjien Käyttöehtojen mukainen toiminta tai toimimatta jättäminen (mukaan lukien muun muassa Käyttäjien palveluun tallentama aineisto);
  • Palvelun välityksellä saatavilla oleva Käyttäjien tai kolmannen tieto tai ilmoitukset;
  • virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot; tai
  • vahingon luonne välittömänä tai välillisenä.

 

Rajoitukset eivät koske tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuja vahinkoja.

 

8. TIETOSUOJA

Yhdistys on Käyttäjän henkilötietojen rekisterinpitäjä – tietosuojaseloste on saatavilla täällä.

 

9. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTTYMISEN VAIKUTUKSET

Sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä Käyttöehdot tai muuten käyttäessä Palvelua ensimmäisen kerran.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi kuitenkin irtisanoa Sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä syystä tai syyttä. Yhdistyksellä on oikeus irtisanoa sopimus ilman syytä yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

Yhdistys voi yksipuolisesti lopettaa (kokonaan tai osittain) Palvelun tarjoamisen kaikille Käyttäjille tai joillekin Käyttäjille ryhmänä siitä Käyttäjille erikseen ilmoittamatta. Tällöin mainittujen Käyttäjien sopimukset päättyvät välittömästi.

 

Sopimuksen päättyessä Yhdistys sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta, 14 vuorokauden kuluttua sopimuksen päättymisestä Käyttäjällä ei ole Sopimuksen päättymiseen liittyviä oikeuksia eikä Yhdistyksellä Sopimuksen päättymiseen liittyviä muita velvollisuuksia.

 

Edellä mainitun lisäksi, Yhdistyksellä on oikeus sulkea Käyttäjätili ja irtisanoa Sopimus päättymään ilman irtisanomisaikaa Käyttäjän toimiessa tämän Sopimuksen, soveltuvan lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahdentoista (12) kuukauden aikana.  Sopimuksen päättyessä edellä kuvatusta syystä, käyttäjätili suljetaan ja käyttäjän mahdollisesti tallentama aineisto poistetaan välittömästi.

 

10. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.

Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat kiistat Käyttäjän ja Yhdistyksen välillä ratkaistaan Suomen yleisissä tuomioistuimissa, ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus.

 

11. MUUTA

Sekä Yhdistys että Käyttäjä vapautuvat Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kuin sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Yhdistyksellä on yksipuolinen oikeus tehdä muutoksia Sopimukseen. Yhdistys ilmoittaa muutoksista Käyttäjille sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan ja Käyttäjää sitoviksi aikaisempana seuraavista: i) neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä tai kun Käyttäjä ensimmäisen kerran muutosten jälkeen käyttää Palvelua.

 

Käyttäjä ei saa ilman Yhdistyksen etukäteistä kirjallista suostumusta siirtää Sopimusta tai antaa oikeuksia Palveluun kolmannelle (lisensoimalla tai muuten). Yhdistyksellä on yksipuolinen oikeus luovuttaa tai siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja/tai velvollisuutensa joko kokonaan tai osittain.

Yhdistys ei miltään osin luovu oikeuksistaan jättämällä tapauskohtaisesti käyttämättä tai muuten hyödyntämättä tai vetoamatta Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan / mukaisiin oikeuksiinsa (esim. oikeuteen saada korvaus).

 

Jos jokin tämän Sopimuksen määräys todetaan Yhdistystä oikeudellisesti sitovasti pätemättömäksi, pysyy Sopimus muilta osin muuttumattomana voimassa ja Yhdistyksellä on oikeus yksipuolisesti korvata pätemättömäksi todettu määräys sitä asiallisesti vastaavalla muulla määräyksellä.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta kohdat 4–7 ja 10 säilyvät Käyttäjän ja Yhdistyksen välillä voimassa.