/ Vuosi yrittäjänä, Yrittäjyyskasvatus, Tutkimus

Kyselytutkimus: lapset ja nuoret oppivat yhteistyötaitoja ja sinnikkyyttä yrittäjyysopintojen avulla

Opettajien ja oppilaiden mukaan NYT-yhdistyksen tarjoamat yrittäjyysohjelmat kehittävät monia hyödyllisiä taitoja. Vastauksissa nousevat esille muun muassa ryhmätyötaidot sekä vastuunottaminen omasta työskentelystä. Kyselytutkimus, johon vastasi yli 1 000 opettajaa ja oppijaa, koski Vuosi yrittäjänä - ja Pikkuyrittäjät-ohjelmia, joita käytetään ympäri Suomea kouluissa ja oppilaitoksissa.

Vuosi yrittäjänä -nuoret Etu-Töölön lukio 2022
Kyselyssä yrittäjämäisten taitojen oppimista selvitettiin kolmella teemalla, jotka ovat opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen keskeisiä alueita:
  1. Itsetuntemus, omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen
  2. Resilienssi ja sitkeys
  3. Yhteistyötaidot

Lisäksi mukaan otettiin yrittäjyysasennetta mittaava osio. Kysely kohdistettiin kolmelle eri kouluasteelle, joita olivat ​alakoulu, yläkoulu ja 2. aste.

Opettajat näkevät myönteisen muutoksen oppijoissa

Sekä Pikkuyrittäjät- että Vuosi yrittäjänä -ohjelmien opettajat ovat erittäin tyytyväisiä siihen, että näiden yrittäjyysohjelmien kautta lapset ja nuoret oppivat tärkeitä vuorovaikutustaitoja, itsetuntemusta sekä työelämä- ja yrittäjyystaitoja tehokkaasti. ​

Opettajat arvioivat oppijoiden taitojen kasvaneen enemmän kuin oppijat. Opettajat muun muassa arvioivat, että lapset ja nuoret oppivat työskentelemään yhdessä, kuuntelemaan muita sekä joustamaan ja tekemään kompromisseja. Vastaajien mukaan myös oppilaiden luottamus omiin kykyihin kasvaa yrittäjyysohjelmien avulla.

Opettajien vastausten keskiarvot sekä resilienssiin että yhteistyötaitoihin liittyvissä kysymyksissä asettuivat viisiportaisella (1-5) asteikolla arvosanan neljä (4) kohdalle. Opettajien arviot näiden taitojen oppimisesta olivat hyvin yhdenmukaisia ja hajonta todella pientä. Vahvimmin opettajat arvioivat oppijoiden taitojen kehittyneen työskentelyssä yhdessä muiden kanssa (4,7/5) sekä luottamuksessa omiin kykyihin (4,4/5).

Toiminnallinen oppiminen motivoi ja innostaa

Lapset ja nuoret oppivat omasta mielestään yrittäjyysohjelmien aikana eniten yhteistyötaitoja ja epävarmuuden sietämistä sekä sinnikkyyttä.​

Alakoulun Pikkuyrittäjät-ohjelman oppijoiden arvioissa korostui erityisesti yhteistyötaitojen karttuminen. Alakouluikäiset vastaajat oppivat kuuntelemaan muiden mielipiteitä (4,2/5) ja auttamaan kaveria, kun toinen tarvitsee apua (4,2/5).

Vuosi yrittäjänä -oppijoiden vastauksissa korostuivat yhteistyötaitojen lisäksi resilienssiin liittyvien taitojen oppiminen.​ He arvioivat oppineensa jatkamaan työskentelyä, vaikka se olisi välillä vaikeaa (4,1/5) ja oppimaan uusista tilanteista niin paljon kuin mahdollista (4,2/5).

Sekä oppijat että opettajat pitivät yrittäjyysohjelmien toiminnallisesta lähestymistavasta: laaja-alaisia taitoja opitaan tekemisen ja kokeilemisen kautta. Yrittäjyyskasvatuksen ohjelmissa lapset ja nuoret saavat konkreettisesti itse kehittää tuotteita ja palveluita sekä ottaa vastuuta kokonaisuudesta.

Opettajien mielestä ohjelmat kasvattavat myös oppijoiden positiivista asennetta yrittäjyyttä kohtaan ja monipuolistavat ymmärrystä työelämän vaihtoehdoista. Oppijoiden vastauksissa ilmeni, että vuorovaikutustaitojen ja sinnikkyyden lisäksi yrittäjyystaitoja opittiin jonkin verran, mutta kuitenkin koettiin, että yrittäjyys ei ole helppoa, vaan se vaatii paljon taitoja ja osaamista.

Kyselyyn vastasi 996 oppijaa ja 115 opettajaa.

Tietoa Vuosi yrittäjänä – ja Pikkuyrittäjä -ohjelmista

Vuosi yrittäjänä on maailman suurin yrittäjyysohjelma nuorille. Suomessa ohjelmaa toteuttaa Nuorten yrittäjyys ja talous NYT. Suositussa ohjelmassa nuoret saavat monipuolista käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä työelämä- ja taloustaidoista. Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa nuoret perustavat oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen. Kouluissa toteutettava yrittäjyyskasvatus tarjoaa turvallisen ympäristön harjoitella luovuutta, taloustaitoja ja yritteliäisyyttä tosielämää varten.

Pikkuyrittäjät on yrittäjyyskasvatuksen oppimiskokonaisuus 4.-6. -luokkalaisille. Pikkuyrittäjät-ohjelmassa lapset ideoivat ja toteuttavat ryhmissä omat pikkuyrityksensä sekä harjoittelevat toiminnallisesti yrittäjyystaitoja. Ohjelma tukee innostavalla ja motivoivalla tavalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.